Te regelen zaken bij een scheiding

Bij een scheiding moeten er meerdere zaken geregeld worden, te weten alles aangaande de kinderen, de alimentatie en het pensioen en de boedelscheiding.

1. Kinderen

Een scheiding heeft ook voor kinderen grote gevolgen. Alles wat vertrouwd was voor hen, gaat veranderen als hun ouders uit elkaar gaan. Kinderen gaan zich afvragen wat er allemaal gaat gebeuren en voelen zich vaak machteloos. Ze piekeren bijvoorbeeld over de vraag waar ze gaan wonen of hoe vaak ze de andere ouder zullen zien. Er is spanning, onzekerheid, verdriet, schaamte en soms ook opluchting. Kinderen kunnen worstelen met vragen die ze niet durven of kunnen stellen aan hun ouders. Het liefst willen ze aan beide ouders tegelijk loyaal blijven.

Als jullie als ouders gaan scheiden, eindigt jullie partnerschap maar blijft jullie ouderschap. Belangrijk is het daarbij voor ogen te houden dat ieder kind recht heeft op omgang met beide ouders. Probeer waar mogelijk samen de kinderen te vertellen dat jullie gaan scheiden en daarbij te benadrukken dat jullie als ouders van hen blijven houden en er altijd allebei voor hun zullen zijn. Als scheidingsmediator kan ik jullie helpen om de omslag te maken van partner naar ouder, in het belang van de kinderen. Omdat de kinderen ook partij zijn in jullie scheiding kan ik in het kader van scheidingsmediation ook de kinderen in deze verwarrende periode steun bieden door met hen apart een gesprek te hebben. Tijdens dit gesprek kunnen jullie kinderen hun gevoelens, angsten en wensen kenbaar maken aan mij. Op deze manier krijgen jullie kinderen ook een stem tijdens de scheiding. Mocht daar behoefte aan zijn, kan ik jullie kinderen ook doorverwijzen naar een gespecialiseerde kindercoach.

Kinderalimentatie

Voor het levensonderhoud van de kinderen moet voldoende geld zijn. Daarom wordt van beide ouders verwacht dat zij na de scheiding naar rato van hun financiële draagkracht bijdragen in de kosten van de kinderen. De ouder die het meest verdient, betaalt daarom een bijdrage, ook wel kinderalimentatie genoemd, aan de ander. De kinderalimentatie is bedoeld als een bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Totdat de kinderen 21 jaar worden, is de niet-verzorgende ouder verplicht alimentatie te betalen.

Je kunt bij mij terecht als je wilt weten of je aanspraak kunt maken op kinderalimentatie of als je wilt weten welk bedrag je moet gaan betalen. Op basis van jullie financiële gegevens maak ik een alimentatieberekening, aan de hand waarvan ik je dan een advies geef.

Ouderschapsplan

Scheidende ouders zijn verplicht om afspraken over de zorg voor hun minderjarige kinderen vast te leggen in een ouderschapsplan. De kinderen houden ook na een scheiding recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door hun beide ouders. Dit is overigens iets anders dan een 50/50-verdeling, ook wel co-ouderschap genoemd. Het gaat er vooral om dat je allebei verantwoordelijkheid neemt voor je kinderen. Daarom blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag over jullie kinderen ook na de scheiding in stand. Al je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, heb je vanzelf samen het gezag over jullie minderjarige kinderen. In andere situaties moet je eerst zelf iets regelen.

In het ouderschapsplan moet je afspraken maken over:

  • De verdeling van de taken voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen: wie doet wat;
  • De hoofdverblijfplaats van de kinderen en de omgangsregeling;
  • De verdeling van de kosten van de kinderen, bijvoorbeeld de kinderalimentatie;
  • Het uitwisselen van informatie over de kinderen;
  • Het gezamenlijk overleg over belangrijke beslissingen over de kinderen, zoals schoolkeuze;
  • Het onderhouden van de contacten met de andere familieleden;
  • Het halen en brengen van de kinderen.

Een voorbeeld van een ouderschapsplan kun je hier downloaden.

Kindgesprek

De rechter verwacht dat jullie het ouderschapsplan met de kinderen bespreken op een manier die bij hun leeftijd past. Als de kinderen 12 jaar of ouder zijn, ontvangen ze van de rechter een uitnodiging om hun mening te geven over het ouderschapsplan of de afspraken die hun ouders of de zorg- en opvoeding hebben gemaakt. De kinderen mogen dan schriftelijk reageren, maar ze mogen ook met de rechter praten tijdens een kindgesprek. De rechter weegt wat de kinderen zeggen mee in de beslissing.

Voor jullie als ouders is het van belang je steeds te blijven realiseren dat kinderen, zolang zij niet meerderjarig zijn, wel hun mening mogen geven maar niet mogen kiezen. Jullie als ouders blijven verantwoordelijk voor de beslissingen.

2. Alimentatie en pensioen

Partneralimentatie

Na een scheiding dient ieder volgens de wet zoveel mogelijk voor zichzelf te zorgen en bij te dragen in de kosten van de kinderen. Als jij of je partner dat echter niet of nog niet kan, is er behoefte aan partneralimentatie. Je kunt met elkaar een alimentatie afspreken die past bij de financiële situatie van je partner. Je kunt ook de rechter vragen om een bedrag vast te stellen. Ik kan je helpen bij de vraag of jij in jouw geval aanspraak kunt maken op partneralimentatie en zo ja, hoe hoog dit bedrag dan is. Ook als er in het verleden al een bedrag aan partneralimentatie is afgesproken of door de rechter is vastgesteld, kan ik beoordelen of dat bedrag nog wel aan de huidige regels voldoet en mogelijk moet worden aangepast.

Pensioen

De wet stelt dat je bij een scheiding alle aanspraken op ouderdomspensioen die tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd, moet verdelen. De officiële term hiervoor is ‘pensioenverevening’. Als je binnen twee jaar na de officiële echtscheiding het pensioenfonds via het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ op de hoogte brengt van de scheiding, betaalt dat fonds later, als degene die het pensioen heeft opgebouwd de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, het aandeel dat de ander hierin tijdens het huwelijk heeft opgebouwd rechtstreeks uit.

Je kunt er echter ook voor kiezen om afstand te doen van pensioenverevening. Ook hierover kun je voor verdere informatie bij mij terecht. Mocht er een uitgebreid advies nodig zijn, dan kan ik je doorverwijzen naar de pensioenadviseur met wie ik samenwerk in het samenwerkingsverband Life-events.

Download hier het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’.

3. Boedelscheiding

Verdeling bij een scheiding

Hoe bij een scheiding de verdeling van de bezittingen en de regeling voor eventuele schulden plaatsvindt, is afhankelijk van de manier waarop je bent getrouwd: in een algehele of geperkte gemeenschap van goederen of na het aangaan van huwelijksvoorwaarden. Wellicht heb je tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden gesloten of deze gewijzigd.

Gemeenschap van goederen

Indien sprake is van een algehele gemeenschap van goederen dient een vermogensverdeling bij helfte plaats te vinden van alles wat er is. Je hebt allebei recht op de helft van alle bezittingen, na aftrek van de schulden. Dit kan anders zijn bijvoorbeeld als je onder uitsluitingsclausule hebt geërfd of geschonken gekregen.

Ben je ná 1 januari 2018 getrouwd en heb je verder niets bij een notaris geregeld, dan is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen, ontstaan uit de bezittingen en schulden die reeds voorafgaand aan jullie huwelijk gezamenlijk waren en de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Bij een scheiding zal al het tot de beperkte gemeenschap behorende vermogen, na aftrek van de gezamenlijke schulden, bij helfte gedeeld moeten worden. Ieder behoudt in dat geval wel de privébezittingen en privéschulden, alsook de tijdens het huwelijk ontvangen erfenissen en/of schenkingen.

Huwelijkse voorwaarden

Ben je op huwelijkse voorwaarden gehuwd dan hangt het van de inhoud van deze voorwaarden af en de wijze waarop je deze hebt nageleefd, welke bezittingen en/of schulden je krijgt. Mogelijk moet de waarde van het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen worden verrekend met elkaar. Of er zijn specifieke afspraken in de huwelijksvoorwaarden gemaakt, die bij het einde van het huwelijk nagekomen dienen te worden. Mogelijk dienen de huwelijksvoorwaarden gewijzigd te worden of dien je alsnog huwelijksvoorwaarden aan te gaan, met het oog op het verschuiven van vermogen van de een naar de ander. Ik sta je bij deze zaken bij en neem naast de juridische ook de fiscale aspecten mee.

Ondernemers

Voor ondernemers is een scheiding extra complex omdat er ook zakelijke belangen verstrengeld zijn, zoals het voortbestaan van de onderneming. Welk inkomen geldt als uitgangspunt voor de alimentatie? Hoe worden de activa en passiva of aandelen meegenomen in de vermogensrechtelijke afwikkeling van de scheiding en tegen welke waarde?

Ik kan daar als advocaat en mediator van extra waarde zijn. Ik werk samen met diverse financieel experts, zoals register valuators en accountants, die waar nodig kunnen worden ingeschakeld voor deskundig advies.

Verdeling bij beëindiging samenleving

Ook bij het beëindigen van een samenleving kan het voorkomen dat er een verdeling van gemeenschappelijke bezittingen, zoals een gezamenlijke koopwoning of gezamenlijk aangeschafte inboedelgoederen, moet plaatsvinden. Ook hierbij geldt dat de manier waarop deze verdeling dient plaats te vinden onder meer afhangt van hoe bepaalde zaken wel of juist niet zijn geregeld. Is er bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst aangegaan en zo ja, welke afspraken zij hierin vastgelegd? Mocht je hierover advies willen hebben, ook hierbij kan ik je als advocaat en/of mediator van dienst zijn.

Voor meer informatie,  neem contact op of stuur een email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.

CONTACT

Havendam 7
3262 AE Oud-Beijerland
Telefoon: 0186 – 203033 / 010 – 5013230
Fax: 010 – 8922922
Email: info@advocatenpraktijkdenhollander.nl

SCHEIDING GOED VOORBEREIDEN?

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en ontvang het gratis e-book met 6 stappen om een scheiding voor te bereiden.