Privacyverklaring

 

Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander, gevestigd te Havendam 7, 3262 AE, Oud Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Havendam 7
3262 AE Oud-Beijerland
010-5013230

info@advocatenpraktijkdenhollander.nl

www.advocatenpraktijkdenhollander.nl

 

Petra den Hollander is de Functionaris Gegevensbescherming van Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander. Zij is te bereiken via info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@advocatenpraktijkdenhollander.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om onze dienstverlening als advocaat, mediator en/of scheidingscoach te kunnen uitvoeren

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mediation Advocatenpraktijk Den Hollander neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander gebruikt de volgende computerprogramma’s:

Als u ons contactformulier op de website invult, stuur het programma WordPress een email met uw vraag en ingevulde persoonsgegevens naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl. De email wordt in behandeling genomen door Petra den Hollander. Mochten wij daadwerkelijk een zaak van u behandelen, dan verwerken bij de gegevens in de programma’s BaseNet en WeFact, waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Verder hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten met Regus (onze telefoondienst), Split-online (alimentatierekenprogramma) en De Cijferkamer (onze boekhouder).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien een vraag via het contactformulier onze website leidt tot een zaak bij Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander bewaren wij deze e-mail in uw dossier. Indien het niet tot een zaak leidt, bewaren wij uw e-mail maximaal 6 maanden in onze e-mailbox waarna de e-mail wordt verwijderd. Indien wij daadwerkelijk een zaak voor u behandelen en een dossier hebben aangemaakt, zal het dossier gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar worden bewaard. Hierna zal het dossier worden vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mediation Advocatenpraktijk Den Hollander deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mediation & Advocatenpraktijk Den Hollander neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@advocatenpraktijkdenhollander.nl

 

Oud-Beijerland, 28 juli 2021