Bijzondere curator

Als advocaat kan ik door de rechtbank worden benoemd als bijzondere curator van een minderjarig kind. De bijzondere curator in Jeugdzaken is er speciaal voor de rechtsbescherming van minderjarige kinderen omdat zij zich in principe niet zelf tot een rechter kunnen wenden.

Voor de benoeming van een bijzondere curator moet er sprake zijn van strijd tussen de belangen van het kind en de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) of de voogd van het kind. Het moet daarbij gaan om een conflict over de verzorging en/of opvoeding van het kind en/of diens vermogen.

De bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van minderjarige kinderen in een gerechtelijke procedure maar ook daarbuiten.  Hij of zij krijgt, na de benoeming, van de rechter een specifieke taakomschrijving mee. De bijzondere curator heeft een bemiddelende en/of adviserende rol en kan optreden op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen of familierechtelijke vraagstukken. Lukt het niet om problemen binnenshuis op te lossen, dan vertegenwoordigt de bijzondere curator minderjarige kinderen in een rechtszaak indien hij/zij hiertoe processueel bevoegd is.

De rechter kan uit eigen beweging (ambtshalve) een bijzondere curator benoemen als hij dat in het belang van een minderjarige wenselijk acht. Een minderjarige kan echter ook zelf, via een verzoekschrift of via een brief aan de rechter, om een bijzondere curator vragen. Ook belanghebbenden, zoals de ouders, kunnen hiertoe een verzoek indienen.

 

Voor meer informatie, neem contact op of stuur een email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.