Algemene Voorwaarden

 1. Advocatenpraktijk Den Hollander is een kantoor waarbinnen een advocatenpraktijk wordt uitgeoefend.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Advocatenpraktijk Den Hollander aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten al dan niet gerelateerd aan een eerdere opdracht.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenpraktijk Den Hollander. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenpraktijk Den Hollander en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Advocatenpraktijk Den Hollander afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico zoals genoemd in de betreffende polis. Desgevraagd worden over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.
 5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000,– of, indien het in totaal door Advocatenpraktijk Den Hollander in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,–.
 6. De keuze van door Advocatenpraktijk Den Hollander in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en in ieder geval met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advocatenpraktijk Den Hollander is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Advocatenpraktijk Den Hollander ingeschakelde derden te aanvaarden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenpraktijk Den Hollander tegen alle aanspraken van derden, de door Advocatenpraktijk Den Hollander daarmee verband houdende te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenpraktijk Den Hollander.
 8. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Advocatenpraktijk Den Hollander vast te stellen uurtarieven. De uurtarieven kunnen jaarlijks per 1 januari binnen redelijke grenzen worden gewijzigd (bijvoorbeeld in verband met de stijging van het prijspeil of loonkosten).
 9. Door Advocatenpraktijk Den Hollander ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.
 10. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 11. Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 10 genoemde termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de declaratie. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de opdrachtgever. In het geval sprake is van een handelsovereenkomst tussen Advocatenpraktijk Den Hollander en een opdrachtgever zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zal de wettelijke rente conform art. 6:119a jo 6:120 lid 2 BW zijn verschuldigd.
 12. Advocatenpraktijk Den Hollander heeft het recht om de (verdere) uitvoering van de te verrichten werkzaamheden op te schorten zolang de opdrachtgever niet voldoet aan enige betalingsverplichting, waaronder ook de betaling van voorschotnota’s.
 13. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenpraktijk Den Hollander en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. De opdrachtgever heeft het recht, wanneer deze consument is, gedurende één maand nadat Advocatenpraktijk Den Hollander zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.