Hier ben ik momenteel erg enthousiast over: Parenting Coordination.

 

Parenting Coordination is een in Nederland nieuwe manier om conflicten tussen gescheiden ouders snel en buiten de rechter om op te lossen.

 

Na een scheiding kunnen er tussen ouders meningsverschillen ontstaan over de uitvoering van de gemaakte afspraken over de kinderen. Bijvoorbeeld over het vervoer van de kinderen of de dag of het tijdstip dat de kinderen weer naar de andere ouder gaan. Vaak ogenschijnlijk eenvoudige zaken, die echter wel tot hoogoplopende discussies en ruzies kunnen leiden waar ouders zelf niet uit komen. Hiervoor naar een rechter gaan, is dan meestal een stap te ver. Ook in mediation is over het discussiepunt geen overeenstemming bereikt.

 

In zo’n geval is er de Parenting Coordinator (PC) die uitkomst kan bieden.

 

Eerst zal de PC nog proberen de ouders te helpen om er alsnog samen uit te komen. Lukt dat nog niet, dan kan de PC de knoop doorhakken en een beslissing nemen.

Zo is er in een relatief kort tijdsbestek alsnog duidelijkheid, waardoor ouders weer verder kunnen. En dat zonder eerst een langdurige en kostbare gang naar de rechtbank te maken en een beslissing van de rechter te moeten afwachten.

 

Hoe verloopt een Parenting Coordination-traject?

 

 1. Kennismakingsgesprek met de Parenting Coordinator (PC)

Als de opdracht aan een PC is gegeven, zal deze de ouders uitnodigen op zijn/haar kantoor en eerst een (meestal kosteloos) kennismakingsgesprek met hen houden. Hierbij zal de PC een intakeformulier invullen en daarbij kort naar de situatie van de ouders vragen en zichzelf voorstellen. Ouders kunnen na dit kennismakingsgesprek beslissen of ze met deze PC in zee willen gaan.

 

 1. Het eerste inhoudelijke gesprek met de PC

De PC neemt tijdens het eerste gesprek eerst de PC-overeenkomst met de ouders door. De PC vertelt hierbij uitgebreid over diens rol en bevoegdheid en over de PC-procedure en diens werkwijze, waaronder ook de manier waarop het gecommuniceerd wordt, de mogelijkheid voor de PC om met de kinderen en met derden in gesprek te gaan, de vertrouwelijkheid, de kosten en het klachtenreglement.

 

Als de overeenkomst voor de ouders op alle punten duidelijk is, kan deze door de PC en de ouders worden ondertekend.

 

Vervolgens gaat de PC met de ouders spreken over het geschil waarvoor zij de PC hebben benaderd.

 

 1. PC doet onderzoek en spreekt met de kinderen en eventuele derden

Na het eerste gesprek met de ouders spreekt de PC met de kinderen van de ouders en met eventuele derden die informatie over de kinderen en/of de ouders kunnen verstrekken.

 

Belangrijk hiervoor is dat de ouders hier bij de ondertekening van de PC-overeenkomst bewust mee hebben ingestemd en indien nodig ze een machtiging van de PC voor het opvragen van informatie tekenen.

 

 1. Het tweede gesprek met de ouders

Tijdens het tweede gesprek koppelt de PC de verkregen informatie van het kind/de kinderen en eventuele anderen die zijn geraadpleegd aan de ouders terug en bespreekt dit met de ouders.

 

Het kan zijn dat ouders er tijdens dit tweede gesprek alsnog samen uitkomen, al dan niet nadat de PC een voorstel heeft gedaan. Als dat niet zo is, geeft de PC aan of deze over dit betreffende geschil een aanbeveling zal geven of een bindend advies. Een aanbeveling kan gelijk mondeling worden gegeven. Een bindend advies krijgen de ouders binnen een afgesproken korte termijn schriftelijk toegestuurd.

 

 1. Eventueel: een evaluatiegesprek na de proefperiode

Als er aan de uitkomst van de Parenting Coordination een proefperiode is verbonden, kunnen de ouders ervoor kiezen om nog na afloop van deze periode een evaluatiegesprek te houden bij de PC.

 

De vier mogelijke uitkomsten van een Parenting Coordination-traject

 1. Een gezamenlijke oplossing

Zodra de Parenting Coordinator (PC) over voldoende informatie beschikt, zal de PC partijen verder ondersteunen bij het bereiken van een gezamenlijke oplossing. Aangezien een PC ook mediator is, kan deze hierbij mediationtechnieken inzetten.

 1. Voorstel

Lukt het ouders niet om tot een gezamenlijke oplossing te komen, maar willen ze dit wel graag dan kan de PC, als de ouders zover zijn, de ouders helpen door een voorstel doen. Dit voorstel kan dan de basis zijn voor de gezamenlijk oplossing van ouders.

 1. Een aanbeveling

Komen de ouders er toch niet samen uit, dan kan de PC een aanbeveling doen. Een aanbeveling is niet bindend voor de ouders en is niet zover strekkend als het hierna te noemen ‘bindend advies’. Een PC kan een aanbeveling geven over ieder probleem dat raakt aan het belang van de kinderen, dus ook over grotere geschillen tussen ouders, zoals bijvoorbeeld over een wijziging van de kinderalimentatie, een wijziging van de hoofdverblijfplaats, een structurele wijziging van de zorgregeling, een verhuizing van kinderen buiten de regio, etc.

Bij een aanbeveling wordt vaak een proefperiode afgesproken, welke na een aantal maanden samen met de PC wordt geëvalueerd.

 1. Bindend advies

De laatste mogelijkheid van een PC om een zaak op te lossen is het geven van een bindend advies. Zoals dit al aangeeft, is dit een beslissing die voor de ouders bindend is. Als de ouders het niet eens zijn met dit advies, kunnen zij dit aan de rechter voorleggen. De rechter oordeelt daarbij echter niet over de inhoud maar gaat alleen na of de PC dit advies in redelijkheid had mogen geven.

 

Een PC kan alleen ten aanzien van kleine geschillen tussen ouders een bindend advies geven. Daarbij valt te denken aan geschillen over het vervoer van de kinderen van de ene naar de andere ouder, het wisselmoment bij een co-ouderschapsregeling, een tijdelijke wijziging van de zorgregeling zonder dat er een wijziging in de tijdsverdeling komt, etc.

 

De ouders moeten zich aan een bindend advies houden, omdat ze dit voorafgaand aan het PC-traject hebben afgesproken en hiervoor de PC-overeenkomst hebben getekend.

 

WIE IS DE PARENTING COORDINATOR?

 

De gecertificeerde PC is een ervaren familiemediator, die als advocaat, psycholoog of therapeut, jarenlange ervaring heeft in familie- en scheidingsmediation en de speciale leergang Parenting Coordination aan de VU LAW Academy te Amsterdam heeft gevolgd.

 

Dus naast veel ervaring met gescheiden ouders en hun conflicten beschikt de PC ook over mediationvaardigheden. Hiermee helpt de PC de ouders eerst bij het vinden van een gezamenlijke oplossing. Pas als dat toch niet lukt, hakt de PC de knoop door door het geven van een aanbeveling of bindend advies.

 

Zelf heb ik inmiddels al ruim 20 jaar ervaring als familierechtadvocaat en daarnaast 12 jaar als scheidingsmediator. Als PC komt deze jarenlange ervaring mij dus goed van pas.

 

Er zijn inmiddels 37 gecertificeerde PC’s. Kijk hier voor een PC bij jou in de buurt: https://parentingcoordination.nl/parenting-coordinators/ .

 

Wat is het verschil tussen Parenting Coordination en mediation?

 

Parenting Coordination maakt gebruik van bemiddelingstechnieken om het geschil op te lossen. Er zijn dus raakvlakken tussen deze manieren van conflictoplossing. Er zijn echter ook belangrijke verschillen tussen Parenting Coordination en mediation:

 

 1. Parenting Coordination is geen vertrouwelijk proces

 

In tegenstelling tot mediation, is Parenting Coordination geen vertrouwelijk proces. Een Parenting Coördinator kan alles wat gezegd wordt tijdens de sessie delen met de ouders, advocaten en de rechtbank.

 

 1. Een Parenting Coördinator is onpartijdig, maar niet neutraal

 

Een Parenting Coördinator is onpartijdig, terwijl een mediator neutraal is. Dit betekent dat, hoewel een Parenting Coördinator niet loyaal is richting een van de ouders, de Parenting Coordinator wel, in het belang van het kind, een kant kan kiezen in een betwiste kwestie en kan dienen als persoon die uiteindelijk de knoop doorhakt. Bij mediation kiest de mediator in geen enkele kwestie de kant van een ouder.

 

 1. Een Parenting Coördinator heeft gezag en is beslissingsbevoegd.

 

Parenting Coördinators hebben gezag, ook al zijn ze door de ouders zelf ingeschakeld. Ze zijn immers beslissingsbevoegd en kunnen een aanbeveling of bindendadvies geven. Mediators hebben geen gezag als het gaat om geschillenbeslechting. Zij informeren ouders en begeleiden hen bij de communicatie maar geven geen advies. Ook nemen zij geen beslissingen.

 

Wil je meer weten over Parenting Coordination? Neem dan contact op met me of stuur een email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.