Indien je na jullie scheiding samen met de kinderen wilt verhuizen, heb je toestemming van de andere ouder nodig als jullie beiden zijn belast met het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit betekent namelijk dat de belangrijke beslissingen ten aanzien van de kinderen door beide ouders genomen moeten worden. Dit geldt dus ook voor de beslissing over de woonplaats van het kind. Wordt deze toestemming niet verleend, dan mag je in beginsel niet verhuizen.

Vervangende toestemming

Vaak wordt de toestemming van de andere ouder niet verleend als de nieuwe woonplaats op aanzienlijke afstand van de huidige woonplaats ligt. Als je ex-echtgeno(o)t(e) geen toestemming heeft verleend voor de verhuizing, kan je de rechter om vervangende toestemming vragen. Het kan zijn dat je al verhuisd bent zonder toestemming van de andere ouder of de rechter. Je ex-echtgeno(o)t(e)) kan de kwestie dan alsnog aan de rechter voorleggen. De rechter kan in dit geval mogelijk beslissen dat je alsnog terug moet verhuizen.

Criteria van de rechter

Bij de beoordeling van de rechter om te bepalen of de verhuizing is toegestaan, speelt het belang van het kind een belangrijke rol. Hierbij worden ook de wederzijdse belangen van de ouders meegewogen. In de rechtspraak zijn criteria geformuleerd waar de rechter naar kijkt bij de beoordeling van het verzoek tot vervangende toestemming voor de verhuizing:

1. De noodzaak om te verhuizen;
2. De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
3. De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en voor de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
4. De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
5. De rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
6. De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
7. De frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;
8. De leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
9. De (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Wat deze criteria precies inhouden, lees in je de blog Wat moet je weten als je na je scheiding samen met jullie kinderen wilt verhuizen?

Afstand

Bij welke afstand heb je nou meer kans dat je toestemming van de rechter krijgt om samen met je kind(eren) te verhuizen? Uit de hierna genoemde uitspraken blijkt dat de rechter per geval anders kan beslissen en dat er dus geen eenduidige lijn is voor wat betreft de afstand tussen de huidige en de gewenste woonplaats:

Voorbeelden van zaken met verschil in afstand

– Uitspraak 31 januari 2012 Rechtbank Groningen: afstand 185 kilometer
De moeder verzoekt de rechter om vervangende toestemming voor de verhuizing samen met haar kind van plaats A naar plaats B. Deze plaatsen liggen 185 kilometer van elkaar vandaan. Moeder voert aan dat zij via haar familie huisvesting in plaats B kan krijgen en dat zij daar wellicht parttime kan gaan werken. De vader voert aan dat de communicatie tussen hem en de vrouw slecht is. Volgens de rechtbank Groningen is de noodzaak van en het belang bij de verhuizing onvoldoende komen vast te staan. De belangen van de minderjarige en de vader prevaleren boven die van de moeder. Voor de man zal de verhuizing naar plaats B tot gevolg kunnen hebben dat het contact met het kind minder wordt. Voor het kind zal de verhuizing tot gevolg hebben dat het minder mogelijkheden heeft om contact te onderhouden met zijn familie, vriendjes en vriendinnetjes. De verbreking van de continuïteit van de woon- en sociale leefomgeving is voor het kind te ingrijpend.

– Uitspraak 9 maart 2016 Gerechtshof Den Haag: afstand 20 kilometer
De rechtbank heeft het verzoek om vervangende toestemming van de moeder om samen met haar kind te verhuizen van woonplaats A naar woonplaats B verleend. De plaatsen liggen binnen een straal van 20 kilometer van elkaar vandaan. De vader verzoekt het hof om de beschikking te vernietigen. De moeder woont echter al driekwart jaar met het kind in woonplaats B. Het kind zit daar op school en heeft daar vriendjes en vriendinnetjes. Het hof acht en daarom niet in het belang van het kind om haar verblijfplaats opnieuw te wijzigen. Bovendien is er een verstoorde zorgregeling tussen de vader en het kind. Verder komt aan de moeder in beginsel de vrijheid toe om haar leven opnieuw en naar eigen inzicht in te richten. Daarnaast staat de reisafstand aan een zorgregeling met de vader niet in de weg.

– Uitspraak 19 december 2013 gerechtshof ’s-Hertogenbosch: afstand 53 kilometer
De moeder verzoekt de rechter om vervangende toestemming voor verhuizing samen met haar kinderen van plaats A naar plaats B. Deze plaatsen liggen ongeveer 53 kilometer van elkaar vandaan. In plaats B woont de nieuwe partner van de moeder. Moeder voert hierbij aan dat het noodzakelijk was om naar plaats B te verhuizen, omdat de echtelijk woning verkocht was. Vader voert echter aan dat de moeder haar belang om een eigen leven te leiden boven het belang van de kinderen om hun eigen leven te behouden stelt. Vader was van mening dat de moeder ook naar een woning in plaats A had kunnen verhuizen. Het gerechtshof heeft in deze zaak geoordeeld dat het in het belang van de kinderen het meest wenselijk was dat zij in plaats B bleven wonen. Dit belang woog naar het oordeel van het gerechtshof zwaarder dan het belang van de kinderen om weer naar plaats A te verhuizen.

Uit de bovenstaande uitspraken kan niet precies worden afgeleid wat de maximale afstand is waarbinnen je samen met je kind(eren) mag verhuizen na je scheiding. In iedere zaak kan door de rechter anders worden beslist. Een verhuizing van 10 km verderop wordt sneller aangenomen door de rechter dan een verhuizing van 50 km verderop. Toch is het ook mogelijk dat de rechter bij 50 km of meer toestemming geeft. Dit zie je bijvoorbeeld ook in het laatste gegeven voorbeeld. Daarin heeft de rechter geoordeeld dat het noodzakelijk en in het belang van het kind om samen met je verhuizen.

 

Auteur: Rosan Boertje, student rechten, in samenwerking met mr. Petra den Hollander