De wet waarin de partneralimentatie is geregeld, wordt binnenkort gewijzigd. Wat gaat er veranderen en heeft dit ook invloed op jouw huidige partneralimentatie?

De maatschappij vindt de huidige partneralimentatieduur te lang en niet meer van deze tijd. De alimentatiegerechtigde moet een prikkel krijgen om de financiële verantwoordelijkheid voor het eigen leven te dragen. Na een scheiding, wil je zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan en je eigen leven vorm kunnen geven. Dat wordt belemmerd als één van de twee echtgenoten langdurig financieel afhankelijk blijft van de ander.

Initiatiefwetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie”

Op 19 juni 2015 is er dan ook een initiatiefwetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie” ingediend door de VVD, PvdA en D66. Met het wetsvoorstel willen zij bereiken dat de partneralimentatieduur korter wordt. Er is veel kritiek geweest op het wetsvoorstel, daarom is er op 14 maart 2017 een Nota van wijziging ingediend. In juni 2018 is er een nieuwe herziening van dit wetsvoorstel ingediend. Op 6 december is het wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer en is deze akkoord bevonden. Het streven is dat de wetswijziging per 1 januari 2020 wordt doorgevoerd.

Wat is partneralimentatie?

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van de ene ex-partner aan de andere. Bij het eindigen van een huwelijk bestaat de wettelijke plicht om partneralimentatie te betalen aan de partner die niet zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Partneralimentatie is er alleen indien de één er behoefte aan heeft en de ander het kan betalen. Stel, er is geen sprake van partneralimentatie, maar er komt een wijziging van omstandigheden die financiële gevolgen heeft, zoals een ontslag van je ex-echtgenoot. Het is dan mogelijk dat je alsnog een bijdrage dient te leveren in de kosten van levensonderhoud van je ex-echtgeno(o)t(e) Op deze manier blijf je dus financieel verantwoordelijk voor je ex-partner.

De huidige regeling en de veranderingen

De duur van partneralimentatie bedraagt nu maximaal twaalf jaar. Als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er geen kinderen zijn, is de duur van de partneralimentatie net zo lang als het huwelijk heeft geduurd. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal dit worden verkort naar maximaal vijf jaar. De verplichting tot betaling van partneralimentatie zal van rechtswege eindigen na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaren.

Uitzonderingen

Er zijn drie uitzonderingen op de hoofdregel:

1. de maximale alimentatieduur blijft twaalf jaar indien het echtgenoten betreft die de zorg voor jonge kinderen hebben. De alimentatieduur loopt dan totdat je kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. De gedachte hierachter is dat kinderen vanaf de leeftijd van twaalf jaar zelfstandiger zijn en minder zorg nodig hebben en de alimentatiegerechtigde de zorg voor je kind makkelijker kan combineren met een baan.

2. de partneralimentatie kan maximaal tien jaar duren in het geval van huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd. De gedachte achter deze uitzondering is dat het niet realistisch is dat een echtgenoot die lange tijd niet actie is geweest op de arbeidsmarkt en op latere leeftijd is een echtscheiding terecht komt, binnen vijf jaar zal kunnen voorzien in eigen levensonderhoud.

3. als de alimentatiegerechtigde geboren is voor 1 januari 1970 en het huwelijk heeft in ieder geval 15 jaar geduurd, dan is er recht op 10 jaar partneralimentatie. Bedoeling is dat deze uitzondering vervalt 7 jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Wat voor gevolg heeft de wetswijziging voor de huidige alimentatieregelingen?

Het wetsvoorstel zal niet van kracht zijn voor de huidige alimentatieregelingen. Het wetsvoorstel geldt niet voor onderhoudsverplichtingen die voor de datum waarop de wet in werking treedt door een rechtbank zijn vastgesteld of tussen partijen zijn overeengekomen. De huidige wettelijke regeling blijft ook van kracht op verzoeken tot vaststelling of wijziging van partneralimentatie indien het verzoekschrift daartoe bij de rechtbank is ingediend voor de datum waarop de wet in werking treedt. De wetswijziging is dus alleen van toepassing op toekomstige gevallen.

 

Wil je meer weten over partneralimentatie en de gevolgen van de aanstaande wetswijziging? Stuur dan een email naar info@advocatenpraktijkdenhollander.nl.

 

Auteur: Rosan Boertje (student rechten), in samenwerking met mr. Petra den Hollander