Boedelscheiding

Verdeling bij een scheiding

Hoe bij een scheiding de verdeling van de bezittingen en de regeling voor eventuele schulden plaatsvindt, is afhankelijk van de manier waarop je bent getrouwd: in een algehele of geperkte gemeenschap van goederen of na het aangaan van huwelijksvoorwaarden. Wellicht heb je tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden gesloten of deze gewijzigd.

Gemeenschap van goederen

Indien sprake is van een algehele gemeenschap van goederen dient een vermogensverdeling bij helfte plaats te vinden van alles wat er is. Je hebt allebei recht op de helft van alle bezittingen, na aftrek van de schulden. Dit kan anders zijn bijvoorbeeld als je onder uitsluitingsclausule hebt geërfd of geschonken gekregen.

Ben je nà 1 januari 2018 getrouwd en heb je verder niets bij een notaris geregeld, dan is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen, ontstaan uit de bezittingen en schulden die reeds voorafgaand aan jullie huwelijk gezamenlijk waren en de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Bij een scheiding zal al het tot de beperkte gemeenschap behorende vermogen, na aftrek van de gezamenlijke schulden, bij helfte gedeeld moeten worden. Ieder behoudt in dat geval wel de privébezittingen en privéschulden, alsook de tijdens het huwelijk ontvangen erfenissen en/of schenkingen.

Onder huwelijksvoorwaarden

Ben je onder huwelijksvoorwaarden gehuwd dan hangt het van de inhoud van deze voorwaarden af en de wijze waarop je deze hebt nageleefd, welke bezittingen en/of schulden je krijgt. Mogelijk moet de waarde van het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen worden verrekend met elkaar. Of er zijn specifieke afspraken in de huwelijksvoorwaarden gemaakt, die bij het einde van het huwelijk nagekomen dienen te worden. Mogelijk dienen de huwelijksvoorwaarden gewijzigd te worden of dien je alsnog huwelijksvoorwaarden aan te gaan, met het oog op het verschuiven van vermogen van de een naar de ander. Ik sta je bij deze zaken bij en neem naast de juridische ook de fiscale aspecten mee.

Ondernemers

Voor ondernemers is een scheiding extra complex omdat er ook zakelijke belangen verstrengeld zijn, zoals het voortbestaan van de onderneming. Welk inkomen geldt als uitgangspunt voor de alimentatie? Hoe worden de activa en passiva of aandelen meegenomen in de vermogensrechtelijke afwikkeling van de scheiding? Ik kan daar als advocaat van extra waarde zijn. Ik werk samen met diverse financieel experts en accountants, die waar nodig, kunnen worden ingeschakeld voor deskundig advies.

Verdeling bij beëindiging samenleving

Ook bij het beëindigen van een samenleving kan het voorkomen dat er een verdeling van gemeenschappelijke bezittingen, zoals een gezamenlijke koopwoning of gezamenlijk aangeschafte inboedelgoederen, moet plaatsvinden. Ook hierbij geldt dat de manier waarop deze verdeling dient plaats te vinden onder meer afhangt van hoe bepaalde zaken wel of juist niet zijn geregeld. Is er bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst aangegaan en zo ja, welke afspraken zij hierin vastgelegd? Mocht je hierover advies willen hebben, ook hierbij kan ik je als advocaat en/of mediator van dienst zijn.

Voor meer informatie over boedelscheiding neem contact op.